1. O Politici privatnosti


  Svrha Politike privatnosti Hermi d.o.o. (u daljnjem tekstu: „Politika privatnosti“) jest upoznavanje korisnika usluga tvrtke Hermi d.o.o. i drugih osoba (u daljnjem tekstu: „pojedinci“) sa svrhom i osnovom za obradu osobnih podataka od strane društva Hermi d.o.o, Trnoveljska cesta 15, 3000 Celje (u daljnjem tekstu: „tvrtke“) i pravima pojedinaca u tom području. Tvrtka posvećuje posebnu brigu sigurnosti vaših osobnih podataka. Svi navedeni osobni podaci tretiraju se kao povjerljivi i upotrebljavaju se samo u svrhu za koju su dani. Vašim osobnim podacima upravljamo s najvećom pažnjom, uzimajući u obzir važeće zakonodavstvo i najviše standarde upravljanja njima. O sigurnosti vaših osobnih podataka brinemo se među ostalim odgovarajućim organizacijskim mjerama, metodama rada i naprednim tehnološkim rješenjima te u suradnji s vanjskim stručnjacima s ciljem što učinkovitije zaštite vaših osobnih podataka. Pritom primjenjujemo odgovarajuću razinu zaštite i razumne fizičke, elektroničke i administrativne mjere kojima štitimo prikupljene podatke od nenamjernog ili nezakonitog uništavanja, gubitka, izmjene, neovlaštenog otkrivanja osobnih podataka ili od neovlaštenog pristupa osobnim podacima koji su preneseni, pohranjeni ili na drugi način obrađeni.

  Ova Politika privatnosti ujedno dodatno pojašnjava vašu privolu koju ste dali za obradu vaših osobnih podataka.

  U Politici privatnosti, u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnom protoku takvih podataka i stavljanjem izvan snage Direktive 95/46/EZ (u daljnjem tekstu: „Opća uredba o zaštiti podataka“), obuhvaćeni su sljedeći podaci:
  • kontaktne informacije tvrtke, 
  • svrhe, osnove i vrste obrade različitih vrsta osobnih podataka pojedinaca, 
  • vrijeme čuvanja pojedinih vrsta osobnih podataka, 
  • prava pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka, 
  • pravo na podnošenje prigovora u vezi s obradom osobnih podataka,
  • valjanost Politike privatnosti.

 2. Osobni podaci koje prikuplja tvrtka

  Ako ste samo posjetitelj internetske stranice, podatke o vama prikupljamo isključivo pomoću kolačića. Ako ste korisnik usluga ili naručitelj usluga koje nudi tvrtka, prikupljamo i druge osobne podatke o vama koji su nam potrebni za obavljanje usluga koje ste naručili, odnosno koje upotrebljavate. Ti osobni podaci su:
  • ime i prezime
  • adresa e-pošte za kontakt
  • telefon za kontakt
  • IP adresa 
  • podatke za davanje ponude na vaš upit (vaša adresa, porezni broj).

 3. Voditelj obrade osobnih podataka

  Voditelj obrade osobnih podataka koji se obrađuju u skladu s ovom Politikom privatnosti je Hermi d.o.o., Trnoveljska cesta 15, 3000 Celje.
   
 4. Kategorije pojedinaca čiji se osobni podaci obrađuju

  Ova Politika privatnosti namijenjena je svima koji su se pretplatili i/ili koji se koriste našim uslugama ili su poslali upit, kao i onima koji posjećuju našu internetsku stranicu.

 5. Svrhe obrade i osnove za obradu podataka

  5.1. Obrada na osnovi ugovora:

  U okviru ostvarivanja ugovornih prava i ispunjenja ugovornih obveza tvrtka obrađuje vaše osobne podatke u sljedeće svrhe: identifikaciju pojedinca, pripremu ponude, sklapanje ugovora, za pružanje naručenih usluga, informiranje o mogućim promjenama, dodatne pojedinosti i upute za korištenje uslugama, za rješavanje mogućih tehničkih problema, prigovora ili reklamacija, obračunavanje usluga i u druge svrhe potrebne za provedbu ili sklapanje ugovornog odnosa između tvrtke i pojedinca.

  Prilikom obračunavanja usluga, na temelju poreznih propisa, dobivamo i obrađujemo i vašu adresu za ispravno izdavanje računa.

  5.2. Obrada na temelju zakona:

  Na temelju legitimnog interesa, vaše osobne podatke upotrebljavamo za otkrivanje i sprječavanje lažne uporabe i zlouporabe usluga, zatim za osiguravanje stabilnog i sigurnog funkcioniranja našeg sustava i usluga, kao i za provedbu mjera informacijske sigurnosti, ispunjavanje zahtjeva u vezi s kvalitetom i otkrivanje tehničkih kvarova sustava i usluga.

  Na temelju legitimnog interesa, vaše osobne podatke upotrebljavamo i u svrhe mogućih ovrha, sudske i izvansudske naplate potraživanja.
  U skladu s Općom uredbom, u slučaju sumnje na zlouporabu, tvrtka može obrađivati ​​podatke o pojedincima u odgovarajućoj i razmjernoj mjeri u svrhu identifikacije i sprječavanja mogućih prijevara ili zlouporaba te, ako je potrebno, te podatke proslijediti i drugim ponuditeljima te vrste usluga, poslovnim partnerima i policiji, državnom odvjetništvu ili drugim nadležnim tijelima. U svrhu sprječavanja budućih zlouporaba ili prijevara, podaci o povijesti utvrđenih zlouporaba ili prijevara u vezi s pojedincem, koji uključuju podatke o pretplatničkom odnosu i, primjerice, IP adresu, mogu se čuvati još pet godina nakon prestanka poslovnog odnosa.

  5.3. Obrada na temelju privole za obradu osobnih podataka:

  Obrada podataka može se temeljiti i na vašoj privoli koju ste pružili tvrtki.
  Privola se može odnositi, primjerice, na informiranje o ponudama, pogodnostima i poboljšanjima usluga koje pruža tvrtka. Svrha je takvog informiranja približiti usluge vašim potrebama i željama te povećati njihovu korisnu vrijednost za vas. Obavješćivanje se provodi putem kanala koje ste odabrali u privoli. Primanje obavijesti možete opozvati u bilo kojem trenutku, kako je to definirano u Politici privatnosti.

  Svoju privolu možete povući ili promijeniti u bilo kojem trenutku na jednak način na koji ste je pružili ili na drugi način definiran Politikom privatnosti, pri čemu tvrtka zadržava pravo identifikacije kupca. Promjena privole moguća je, među ostalim, i putem e-pošte na adresu info@hermi.si ili pismenim zahtjevom poslanim na adresu sjedišta tvrtke.

  Povlačenje ili promjena privole odnosi se samo na podatke koji se obrađuju na temelju vaše privole. Valjana je vaša posljednja privola koju smo primili. Mogućnost opoziva privole ne predstavlja pravo na otkaz u poslovnom odnosu pojedinca s tvrtkom.

  Podaci za koje ste dali privolu obrađuju se u slučaju nepostojanja opoziva do dvije godine nakon prestanka poslovnog odnosa s tvrtkom.

 6. Ograničenja u prijenosu osobnih podataka

  Prema potrebi, ovlastit ćemo druge tvrtke i pojedince za obavljanje određenih poslova koji pridonose našim uslugama. U takvom slučaju, tvrtka može prenijeti osobne podatke i takvim pažljivo odabranim vanjskim pružateljima usluge obrade koji će s tvrtkom zaključiti ugovor o obradi osobnih podataka ili sadržajno jednak ugovor ili drugi obvezujući dokument (u daljnjem tekstu: „Ugovor o obradi“). Vanjskim pružateljima usluge obrade takve podatke prenijet ćemo, odnosno učiniti dostupnima, samo u opsegu u kojem je to potrebno za određenu svrhu. Te podatke vanjski pružatelj usluge obrade ne smije upotrebljavati ni u koje druge svrhe, pri čemu ispunjava najmanje sve standarde obrade osobnih podataka predviđene važećim zakonodavstvom. Vanjski pružatelji usluge obrade ugovorno su se obvezali tvrtki na poštovanje povjerljivosti vaših osobnih podataka.

  Na temelju obrazloženog zahtjeva, tvrtke prenose osobne podatke i nadležnim državnim tijelima koja za to imaju pravnu osnovu. Hermi d.o.o. će se, primjerice, odazvati na zahtjeve sudova, tijela kaznenog progona i drugih državnih tijela koja mogu uključivati ​​i državna tijela iz druge države članice EU-a.

 7. Razdoblje čuvanja osobnih podataka

  Razdoblje čuvanja podataka određeno je s obzirom na kategoriju pojedinih podataka. Podatke čuvamo najviše onoliko koliko je potrebno za postizanje svrhe u koju su prikupljeni ili dalje obrađeni, odnosno do isteka zastare za ispunjenje obveza ili zakonski propisanog roka čuvanja.

  Računovodstveni podaci i s njima povezani podaci za kontakt o pojedincima mogu se čuvati u svrhu ispunjenja ugovornih obveza do potpunog plaćanja usluge ili najdulje do isteka rokova zastare u vezi s pojedinim potraživanjem, koji po zakonu mogu iznositi od jedne do pet godina. Računi se čuvaju još 10 godina nakon isteka godine na koju se račun odnosi u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dodanu vrijednost.

  Ostale podatke koje smo dobili na temelju vaše privole čuvamo za vrijeme trajanja poslovnog odnosa i još 2 godine nakon prestanka, osim ako zakon ne propisuje dulji rok čuvanja. Ako pojedinac koji je dao privolu za obradu osobnih podataka nije stupio u poslovni odnos s nama, njegova privola vrijedi 2 godine od njezina davanja ili do opoziva.

  Nakon isteka razdoblja čuvanja podaci se brišu, uništavaju, blokiraju ili anonimiziraju ako za pojedinu vrstu podataka zakon ne nalaže drugačije.

 8. Prava pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka

  Ostvarivanje vaših prava u vezi s obradom vaših osobnih podataka osiguravamo vam bez nepotrebnog odgađanja. O vašem zahtjevu donijet ćemo odluku u roku od mjesec dana od primitka vašeg zahtjeva. U slučaju složenosti i velikog broja zahtjeva, rok možemo produljiti za najviše dva dodatna mjeseca. Ako produljimo rok, o svakom takvom produljenju obavijestit ćemo vas u roku od mjesec dana od primitka zahtjeva, zajedno s razlozima kašnjenja.
  Zahtjeve u vezi s ostvarivanjem vaših prava primamo na adresu e-pošte info@hermi.si ili poštom na adresu Hermi d.o.o., Trnoveljska cesta 15, 3000 Celje.

  Kad podnesete svoj zahtjev elektroničkim putem, mi ćemo vam dostaviti podatke, kad je to moguće, elektroničkim putem, osim ako ne zatražite drukčiju dostavu.

  U slučaju osnovane sumnje u identitet pojedinca koji podnosi zahtjev u vezi s bilo kojim od njegovih prava, možemo zatražiti davanje dodatnih informacija potrebnih za potvrdu identiteta pojedinca na kojeg se odnose podaci.

  Ako su zahtjevi pojedinca na kojeg se odnose osobni podaci očito neutemeljeni ili pretjerani, osobito zato što se ponavljaju, tvrtka može:
  - naplatiti razumnu pristojbu, uzimajući u obzir administrativne troškove slanja informacija ili obavijesti ili provedbe zatražene mjere, ili
  - odbiti poduzimanje mjera povezanih sa zahtjevom.

  Omogućujemo vam sljedeća prava u vezi s obradom vaših osobnih podataka:
  (i) pravo pristupa podacima

  (ii) pravo na ispravak

  (iii) pravo na brisanje („pravo na zaborav“)

  (iv) pravo na ograničenje obrade

  (v) pravo na prenosivost podataka

  (vi) pravo na prigovor


  (i) pravo na pristup podacima

  Uvijek imate pravo znati obrađuju li se osobni podaci u vezi s vama i, ako je tako, na pristup osobnim podacima i sljedeće informacije:
  - svrha obrade,
  - vrste osobnih podataka koji se obrađuju,
  - korisnici ili kategorije korisnika kojima su osobni podaci otkriveni ili će biti otkriveni,
  - predviđeno razdoblje čuvanja osobnih podataka ili, ako to nije moguće, kriterije koji se primjenjuju za određivanje tog razdoblja,
  - postojanje prava da se od voditelja obrade zahtijeva ispravak ili brisanje osobnih podataka ili ograničenje obrade vaših osobnih podataka, ili postojanje prava na - prigovor na takvu obradu,
  - pravo na podnošenje prigovora nadzornom tijelu,
  - ako osobni podaci nisu prikupljeni od vas, sve dostupne informacije u vezi s njihovim izvorom.


  (ii) pravo na ispravak

  Imate pravo postići da bez nepotrebnog odgađanja ispravimo netočne osobne podatke u vezi s vama te, uzimajući u obzir svrhe obrade, pravo na dopunu nepotpunih osobnih podataka, uključujući podnošenje dodatne izjave.


  (iii) pravo na brisanje („pravo na zaborav“)

  Imate pravo na brisanje vaših osobnih podataka bez nepotrebnog odgađanja ako je riječ o nekom od sljedećih razloga:

  - kada osobni podaci više nisu potrebni u svrhe za koje su prikupljeni ili na neki drugi način obrađeni,
  - kada opozovete privolu na temelju koje se obrada provodi, a za obradu nema nikakve druge pravne osnove,
  - kada podnesete prigovor na obradu podataka, a za njihovu obradu nema prevladavajućih legitimnih razloga,
  - kada su osobni podaci obrađeni nezakonito,
  - kada se osobni podaci moraju izbrisati kako bi se ispunila zakonska obveza u skladu s pravom EU-a ili slovenskim pravnim poretkom.


  (iv) pravo na ograničenje obrade

  Imate pravo na ograničenje obrade vaših osobnih podataka ako je riječ o nekom od sljedećih slučajeva:

  - kada osporavate točnost podataka, i to na razdoblje koje nam omogućuje provjeru točnosti osobnih podataka,
  - kada je obrada nezakonita, a vi se protivite brisanju osobnih podataka i umjesto toga tražite ograničenje njihove uporabe,
  - kada vaše osobne podatke više ne trebamo za svrhe obrade, nego ih vi trebate za ostvarivanje, provedbu ili obranu pravnih zahtjeva,
  - ako ste podnijeli prigovor na obradu koji se temelji na legitimnim interesima tvrtke dok se ne provjeri prevladavaju li naši legitimni razlozi nad vašim razlozima.

  Kada je obrada vaših osobnih podataka ograničena u skladu s prethodnim stavkom, takvi osobni podaci, uz iznimku njihove pohrane, obrađivat će se samo uz vašu privolu, bilo radi potvrđivanja, provođenja ili obrane od pravnih zahtjeva ili radi zaštite prava druge fizičke ili pravne osobe.

  Prije ukidanja ograničenja obrade vaših osobnih podataka o tome smo vas obvezni obavijestiti.


  (v) pravo na prenosivost podataka

  Svoje osobne podatke koje ste nam dostavili imate pravo primiti u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom obliku te pravo proslijediti te podatke drugom voditelju obrade bez ometanja tvrtke kada se obrada temelji na vašoj privoli i kada se obrada provodi automatiziranim sredstvima. Na vaš zahtjev, kada je to tehnički izvedivo, osobni podaci mogu se prenijeti izravno drugom voditelju obrade.


  (vi) pravo na prigovor

  Kada vaše podatke obrađujemo na temelju legitimnog interesa u marketinške svrhe, možete podnijeti prigovor na takvu obradu u bilo kojem trenutku.

  Vaše osobne podatke prestat ćemo obrađivati, osim ako dokažemo nužne razloge za obradu koji prevladavaju nad vašim interesima, pravima i slobodama ili za ostvarenje, provođenje ili obranu od pravnih zahtjeva.

 9. Pravo na podnošenje prigovora u vezi s obradom osobnih podataka

  Mogući prigovor u vezi s obradom vaših osobnih podataka možete poslati na adresu e-pošte info@hermi.si ili poštom na adresu Hermi d.o.o., Trnoveljska cesta 15, 3000 Celje.

  U slučaju da u zakonskom roku ne odlučimo o vašem zahtjevu ili odbijemo vaš zahtjev, imate mogućnost podnijeti žalbu Povjereniku za informiranje.

  Također imate pravo izravno podnijeti žalbu Povjereniku za informiranje ako smatrate da se obradom vaših osobnih podataka krše slovenski propisi ili propisi EU-a na području zaštite osobnih podataka.

  Ako ste iskoristili svoje pravo na pristup podacima i nakon primitka odluke smatrate da osobni podaci koje ste primili nisu osobni podaci koje ste zatražili ili da niste primili sve tražene osobne podatke, prije podnošenja žalbe Povjereniku za informiranje možete podnijeti obrazložen prigovor tvrtki u roku od 15 dana. O vašem prigovoru moramo donijeti odluku kao o novom zahtjevu u roku od pet radnih dana.

 10. Završne odredbe

  Na sve što nije obuhvaćeno ovom Politikom privatnosti primjenjuje se važeće zakonodavstvo.

  Tvrtka zadržava pravo izmjene ove Politike privatnosti. O izmjeni ćemo vas obavijestiti objavljivanjem na službenoj internetskoj stranici tvrtke Hermi d.o.o. 30 dana prije stupanja na snagu.

  U slučaju pitanja o Politici privatnosti ili podacima koje o vama čuvamo pišite nam na adresu e-pošte info@hermi.si.

 11. Valjanost Politike privatnosti

  Ova Politika privatnosti objavljena je na internetskoj stranici tvrtke Hermi d.o.o. i stupa na snagu 25. 5. 2018.


Hermi d.o.o.

Naziv web-stranice

Kontakt

Hermi, d.o.o.

Lužansko polje 7

71000 Sarajevo

Bosna i Hercegovina