Opći uvjeti prodaje

1. Općenito

1.1. Uvjeti navedeni u nastavku vrijede za sve ponude i svaku prodaju odnosno isporuku robe tvrtke Hermi d.o.o. (dalje u tekstu: HERMI d.o.o. ili prodavatelj)

1.2. Kupčevi ili bilo koji drugačiji uvjeti koji se razlikuju od Općih uvjeta prodaje vrijede samo ako ih je u pismenom obliku potvrdila tvrtka HERMI d.o.o.

1.3. Usmeni dogovori vrijede samo ako ih je u pismenom obliku potvrdila tvrtka HERMI d.o.o. Kao pismeno potvrđene vrijede i naše potvrde poslane faksom ili e-poštom.

1.4. Potvrđeni dogovor o odstupanju pojedinačne točke od točke iz Općih uvjeta prodaje tvrtke HERMI d.o.o. ne utječe na valjanost ostalih točaka odnosno odredbi ovih uvjeta.

1.5. Kupac odnosno naručitelj prilikom izdavanja narudžbe, a najkasnije prilikom primitka robe, prihvaća i priznaje Opće uvjete prodaje tvrtke HERMI d.o.o.

1.6. Opći uvjeti prodaje odnose se isključivo na prodaju materijala i proizvoda tvrtke HERMI d.o.o.

2. Ponude, narudžbe

2.1. Ponude prodavatelja nisu obvezujuće. Narudžba kupca za prodavatelja je obvezujuća nakon pismene potvrde.

2.2. Skice, tehnički nacrti i drugi prilozi ili dokumenti priloženi ponudi za nas su obvezujući samo ako su u narudžbi izričito definirani. Ti prilozi ili dokumenti smiju služiti samo za osobnu upotrebu kupca i bez prodavateljeve pismene dozvole ne smiju se umnožavati ili stavljati na raspolaganje trećim osobama.

2.3. U slučaju da Kupac otkaže narudžbu, dužan je tvrtki HERMI d.o.o. nadoknaditi sve troškove koji su nastali u vezi s tom narudžbom do dana otkazivanja.

2.4. U slučaju da kupac naručuje uz mogućnost opoziva, Kupac mora opozvati robu u roku navedenom na narudžbi. U protivnom tvrtka HERMI d.o.o. po vlastitom nahođenju može odrediti rok isporuke ili čak otkazati obveze u smislu isporuke preostale robe. Rok plaćanja počinje teći s danom otpreme robe.

3. Politika cijena

3.1 Ako nije drugačije navedeno, cijene prodavatelja navedene su uz paritet EXW (Ex Works) HERMI d.o.o., Celje, uključujući troškove pakiranja i pripreme robe za prijevoz. Sve navedene cijene su neto cijene i ne uključuju PDV.

3.2 Prodavatelj može promijeniti cijene u bilo kojem trenutku bez prethodnog upozorenja.

3.3 Pri kupnji vrijedi cijena u trenutku naručivanja i nakon potvrde narudžbe prodavatelj je više ne može promijeniti bez obzira na odredbu u točki 3.2.

3.4 Eventualni rabati dogovaraju se u pismenom obliku uz pojedinačne narudžbe.

4. Uvjeti plaćanja

4.1 Obveza dospijeva na naplatu u rokovima utvrđenim na izdanim računima. Za nepravovremeno plaćanje prodavatelj pridržava pravo obračunati zakonske zatezne kamate, od dana kašnjenja pa sve do plaćanja i sve troškove koje ima u vezi s naplatom potraživanja.

4.2. Pri poslovanju s klijentima u inozemstvu uvjeti plaćanja vezani su za pojedinačne narudžbe i istovremeno su navedeni na ponudi i potvrdi o primitku narudžbe.

4.3. Za nove kupce iz inozemstva za prve tri narudžbe prije isporuke robe zahtijeva se sto postotno avansno plaćanje prema izdanom predračunu.

5. Rok isporuke i isporuka robe

5.1. Rok isporuke počinje teći nakon potvrde narudžbe od strane tvrtke HERMI d.o.o.

5.2. Prodavatelj prodaje kupcu robu EXW (Ex Works) skladište prodavatelja u skladu s odredbama Incoterms 2020.

5.3. Rokom isporuke odnosno datumom isporuke smatra se dan kada je roba otpremljena iz skladišta prodavatelja ili dan kada je Kupac sam preuzeo robu iz skladišta prodavatelja. Isporukom se smatra i uručenje robe prijevozniku.

5.4. Pridržavamo pravo na djelomične isporuke robe.

5.5. Potvrđeni rok isporuke može se produljiti u slučaju naknadne promjene narudžbe kupca (količina, tehnička specifikacija robe itd.) te u slučajevima na koje tvrtka HERMI d.o.o. nema nikakav utjecaj, odnosno u slučajevima više sile. Višom silom smatra se produljenje rokova isporuke zbog većih kvarova strojeva u tvornici prodavatelja ili njegova dobavljača, štrajkova, prirodnih i drugih nesreća, ratnog stanja i slično. Višom silom smatra se i bitno produljenje rokova isporuke naših dobavljača zbog produljenja rokova isporuke njihovih poddobavljača. Produljenje roka isporuke u takvim slučajevima jednako je trajanju više sile i potrebnom vremenu ponovnog pokretanja proizvodnje kod prodavatelja ili njegova dobavljača.

5.6. Za narudžbe primljene iz inozemstva dostava naručene robe kupcu se obračunava prema stvarnim transportnim troškovima.

6. Zadržavanje vlasništva

6.1 Roba ostaje u vlasništvu tvrtke HERMI d.o.o. sve dok ne bude u potpunosti plaćena.

7. Pritužbe

7.1 Sve pritužbe/reklamacije u vezi s nepravilnostima ili oštećenjem primljene robe moraju se podnijeti u roku od 8 dana od primitka robe. Ako tvrtka HERMI d.o.o. reklamaciju prizna i potvrdi, bit će provedena besplatna zamjena robe na trošak tvrtke HERMI d.o.o.

8. Zaštita povjerljivih i drugih podataka

8.1 Kupac ne smije otkriti, dijeliti ili objavljivati povjerljive i druge informacije koje je stekao tijekom pregovora s prodavateljem o sklapanju i realizaciji poslovne suradnje, bilo kojoj fizičkoj ili pravnoj osobi, bez prethodne pismene suglasnosti prodavatelja, osim svojim zaposlenicima koji su obvezni postupati u skladu s ovim odredbama, te kupac također ne smije upotrebljavati povjerljive informacije u bilo koju drugu svrhu.

8.2 Kupac je suglasan da će pri sprečavanju bilo kakvih neovlaštenih otkrivanja povjerljivih informacija postupati uz razumnu pažnju, a ni u kojem slučaju uz manju pažnju nego što je primjenjuje pri zaštiti svojih najpovjerljivijih informacija.

9. Nadležnost

9.1 Naručivanjem odnosno kupnjom kod prodavatelja kupac izjavljuje da je u cijelosti upoznat s ovim općim uvjetima i prihvaća odredbe ovih općih uvjeta prodaje.

9.2 Svi eventualni sporovi rješavat će se u skladu sa zakonodavstvom Republike Slovenije. Nadležan je Okružni sud u Celju.

Naziv web-stranice

Kontakt

Hermi, d.o.o.

Lužansko polje 7

71000 Sarajevo

Bosna i Hercegovina